Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти

С подкрепата на:

OPDU-logo-link

---------------------

Project banner

---------------------

СТАНИ ДАРИТЕЛ!

Проект № BG05SFOP001-2.025-0143-C01/ 24.08.2022г:
„По-активно и ефективно гражданско участие в областните съвети и комисии за координация и прилагане на политиките на областно ниво“

Проект „По-активно и ефективно гражданско участие в областните съвети и комисии за координация и прилагане на политиките на областно ниво“ е с бенефициент Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово” и партньор "Център за устойчиво развитие и иновации". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е създаване на условия и гарантиране на открито и отговорно управление на политиките на областно ниво чрез активно приобщаване в прилагането им на гражданите, бизнеса, СИП и НПО.

Специфичните цели са насочени към:
- подобряване възможностите за активното включване на граждани, НПО, СИП и бизнес в процесите по реализация на политики на областно ниво чрез провеждане на проучвания, анализ и извеждане на препоръки;
- засилване гражданския мониторинг върху изпълнението на областни политики чрез обсъждане и набелязване на екшън план за насърчаване ролята на гражданското общество като коректив на администрациите;
- повишаване информираността на гражданите, НПО, бизнес и СИП относно значението на тяхното участие в процесите по изпълнение и мониторинг на областни политики.

Дейности:
Гражданското участие е гаранция за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление. Проектът цели да се създадат условия за по-активно участие на гражданите, НПО, СИП и бизнеса в изпълнението и мониторинга на политики на областно ниво и по този начин да се гарантира открито и отговорно управление.
В годините назад са създавани множество областни съвети към Областните администрации - някои от тях са ефективни, а други са неработещи по различни причини. Към различните администрации има различни съвети, някои видове формирования са законово произтичащи и задължителни - например Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, Областен съвет за развитие и др. Други са целево създадени в конкретните региони - например Областен консултативен съвет по туризъм, Областен съвет за енергийна ефективност и др. Но основният проблем е до колко гражданското участие в тях е активно и до каква степен чрез тях се влияе върху формирането на политиките и има ли последващ мониторинг.

В този контекст, предвидените дейности по проекта са:
- Провеждане на проучвания за приноса на гражданското участие за работата и ефективността на областните съвети и комисии, функциониращи към областните администрации.
- Анализ на съществуващата ситуация по отношение участието на гражданите при прилагане и мониторинг на областни политики и извеждане на препоръки за подобряване гражданското включване в работата на областните съвети и комисии.
- Провеждане на дискусионни кръгли маси и разработване на екшън план в две пилотни областни администрации за подобряване на средата за гражданско участие в управлението.
- Информационни дейности за насърчаване гражданското участие в областните съвети и комисии.

Обща стойност на проекта: 59 479.70 лева, от които 50 557.74 лева от Европейския социален фонд и 8 921.96 лева национално съфинансиране.

Начална дата: 24.08.2022 г.
Крайна дата: 31.12.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

------------------------------------------------------------------------------

h1h1h1h1

(C) 2002-2023 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!