Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти

С подкрепата на:

OPDU-logo-link

---------------------

Project banner

---------------------

СТАНИ ДАРИТЕЛ!

Проект № BG05SFOP001-2.025-0139-С01:
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с подобряването на екологичната отговорност на администрациите“

Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с подобряването на екологичната отговорност на администрациите“ е с бенефициент Сдружение „Инициатива за развитие“ и партньор Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с екологичната отговорност на администрациите и насърчаването на подходящ икономически модел.

Специфичните цели са насочени към:
- Насърчаване на партньорско управление с гражданите и бизнеса за инициативи за екологично отговорна администрация, насърчаване на повторната употреба, възстановяването на материали чрез адекватен икономически модел. Популяризиране на практики, демонстриращи широко сътрудничество.
- Подобряване възможностите за активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите по реализация на екологични политики чрез провеждане на проучвания, извеждане на препоръки и трансфериране на добри практики.
- Повишаване информираността на гражданите, НПО и бизнес относно значението на тяхното участие в процесите по изпълнение и мониторинг на областни политики, свързани с екологичната отговорност.

Основни дейности:

Извършване на проучвания на добри практики и иновативни решения за подобряване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с екологичната отговорност на администрациите.

Провеждане на изследване “Взаимодействие между администрацията, бизнеса и НПО в процеса на вземане на решения, свързани с екологичната отговорност”.

Разработване на Анализ от гледна точка на приложимостта на добрите практики и извеждане на препоръки, свързани с възможностите за участие на бизнес, НПО, граждани в процеса по преформулиране на политиките, касаещи екологично отговорната администрация.

Провеждане на регионален форум "Гражданско участие и инициативи в помощ на доброто управление, свързано с екологичната отговорност".

Обща стойност на проекта: 59 402,37 лева, от които 50 492,01 лева от ЕСФ и 8 910,35 лева национално съфинансиране.

Начална дата: 22.08.2022 г.
Крайна дата: 31.12.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

------------------------------------------------------------------------------

h1h1h1h1

(C) 2002-2023 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!