Обществен Дарителски
Фонд - Габрово
ch  
Go

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"

c4
Начало
Мисия и цели
История и проекти
Новини
Документи
Контакти

С подкрепата на:

OPDU-logo-link

---------------------

Project banner

---------------------

СТАНИ ДАРИТЕЛ!

Проект № BG05SFOP001-2.009-0160-C01:
„Решения за по-широко гражданско участие в политиката по предоставяне на социални услуги“

Обща стойност на проекта: 70 674,77 лева, от които 60 073,55 лева европейско и 10 601,22 лева национално съфинансиране.

Проект „Решения за по-широко гражданско участие в политиката по предоставяне на социални услуги“ е с бенефициент Сдружение „Инициатива за развитие“ и партньор Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, чрез Европейския социален фонд - финансиран по процедура “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

Общата цел на проекта е да предложи решения за засилване ролята на гражданското общество и бизнеса в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика по предоставяне на социални услуги.

Специфичните цели са насочени към:
- подобряване възможностите за активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите по реализация на социални политики чрез провеждане на проучвания, извеждане на препоръки и трансфериране на добри практики;
- насърчаване ролята на гражданското общество като коректив на администрациите чрез разработване на механизъм за обратна връзка и оценка по отношение на ефективността на политиките, прилагани в социалната сфера.

Основни дейности:
Дейностите по проекта изследват възможностите за по-добър граждански контрол върху социалните услугите в общността от гледна точка на тяхното качество, достъпност и съответствие с нуждите на общността. Това включва проучване статуквото сред администрациите и сред НПО, бизнес, граждани, системата от нормативни документи, съществуващи добри практики в България и ЕС, възможностите за усъвършенстване на съществуващото законодателството. От гледна точка ефективност на гражданското участие, ще се отрази и мнението и вижданията на различните въвлечени страни в този процес с цел реалистичност на контрола върху социалните услуги в общността в България и породените от това предизвикателства. Проектът ще стартира с две проучвания на текущото състояние за гражданското участие в процеса по формулиране и прилагане на политиките, касаещи социалните услуги на общинско и областно ниво. Проучванията ще засегнат гледните точки на администрацията и гражданския сектор. Въз основа на тях ще бъдат отправени препоръки и набелязани нови форми, механизми и решения за подобряване участието на гражданите, които ще бъдат разпространени сред целевите групи. Чрез последващо разработване на ефективен модел за мониторинг и оценка на гражданите относно действията на администрациите по отношение качеството на предоставяните социални услуги в общността ще се даде нов инструментариум за въздействие и създаване на партньорства между отделните сектори - граждани, НПО, бизнес, администрации. Предвижда се и идентифициране и трансфериране на добри практики и провеждане на обществени събития за привличане на активното гражданство и популяризация на разработките на проекта с цел конкретното им прилагане.

Начална дата: 15.01.2019
Крайна дата: 15.09.2020

Информационни материали:

------------------------------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, чрез Европейския социален фонд - финансиран по процедура “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

------------------------------------------------------------------------------

h1h1h1h1

(C) 2002-2021 Всички права запазени
Начало || Партньори || Галерия || Контакти || Стани дарител!